🔴 TRỰC TIẾP: Các Xứ Họ Dâng Hoa Đồng Tiến kính Mẹ Maria tại Giáo Xứ Cổ Việt ngày 30/5/2019.

🔴 TRỰC TIẾP: Các Xứ Họ Dâng Hoa Đồng Tiến kính Mẹ Maria tại Giáo Xứ Cổ Việt ngày 30/5/2019. Chương trình được truyền hình trực tuyến trên các trang của Giáo Phận Thái Bình và Giáo Xứ Cổ Việt

User Rating: 3.28 ( 2 votes)

🔴 TRỰC TIẾP: Các Xứ Họ Dâng Hoa Đồng Tiến kính Mẹ Maria tại Giáo Xứ Cổ Việt ngày 30/5/2019.
Chương trình được truyền hình trực tuyến trên các trang của Giáo Phận Thái Bình và Giáo Xứ Cổ Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *