[Trực Tuyến] Chầu Thánh Thể & Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Cha Augustino Giám Đốc Trung Tâm Hành Hương Cổ Việt sẽ long trọng cử hành .
BTT Trung Hành Hương phối hợp BTTGH Đông Hưng sẽ truyền Hình Trực Tuyến : Đại Lễ Đức Mẹ Fatima – Trung tâm hành hương Giáo xứ Cổ Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *