ALBUM VIDEO CÁC ĐOÀN HÀNH HƯƠNG VỀ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA CỔ VIỆT

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn HH Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 7/6/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn HH Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 5/6/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 28/4/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 24/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 24/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 18/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 17/3/2019

LM AUG.Nguyễn Quang Huy-tĩnh tâm cho các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 20/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 11/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 7/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 5/3/2019

Linh Mục AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt

Đoàn Hành Hương Xin Khấn Đức Mẹ FATIMA Cổ Việt, thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ, xin ơn Chữa Lành.

Linh Mục AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt

Ngày 25/11/2018 Đoàn Hà Tây về trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt và xin ơn chữa lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *