ALBUM VIDEO CÁC ĐOÀN HÀNH HƯƠNG VỀ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ FATIMA CỔ VIỆT

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn HH Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 7/6/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn HH Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 5/6/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 28/4/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 24/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 24/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 18/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 17/3/2019

LM AUG.Nguyễn Quang Huy-tĩnh tâm cho các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 20/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 11/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 7/3/2019

LM AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt 5/3/2019

Linh Mục AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt

Đoàn Hành Hương Xin Khấn Đức Mẹ FATIMA Cổ Việt, thực hiện 3 mệnh lệnh của Mẹ, xin ơn Chữa Lành.

Linh Mục AUG. Nguyễn Quang Huy- Hướng dẫn các đoàn Hành Hương Đức Mẹ tại TT Hành Hương Cổ Việt

Ngày 25/11/2018 Đoàn Hà Tây về trung tâm hành hương Đức Mẹ Fatima Giáo Xứ Cổ Việt và xin ơn chữa lành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *