Đoàn Hành Hương Giáo Phận Bùi Chu đến Viếng Thăm Đức Mẹ xin ơn Chữa lành và xin Tạ Ơn Mẹ

Đoàn Hành Hương Giáo Phận Bùi Chu đến Viếng Thăm Đức Mẹ xin ơn Chữa lành và xin Tạ Ơn Mẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *