Đoàn Caritas Giáo Phận Hải Phòng đến viếng thăm Giáo xứ Cổ Việt

Đoàn Caritas Giáo Phận Hải Phòng đến viếng thăm Giáo xứ Cổ Việt. Xin Mẹ Maria nâng đỡ, chữa lành và ban bình an cho đoàn Hành Hương đến viếng thăm Mẹ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *