Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành ngày 10/02/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *