Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-các đoàn hành hương ở khắp nơi về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 09/02/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *