Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Hà Nội về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 28/1/2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *