Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 23/1/2019

Lm.Aug. Nguyễn Quang Huy-Đoàn hành hương đến từ Giáo Phận Hải Phòng, Bùi Chu về Đức Mẹ GX Cổ Việt và xin ơn chữa lành 23/1/2019.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *