Giáo Xứ Cổ Việt đang mở rông khân viên ngôi thánh đường chuẩn bị cho đại lễ Mẹ Giáo Hội Mẹ Giáo Phận Thái Bình ngày 12-13/5/2019

Giáo Xứ Cổ Việt đang mở rông khân viên ngôi thánh đường chuẩn bị cho đại lễ Mẹ Giáo Hội Mẹ Giáo Phận Thái Bình ngày 12-13/5/2019.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *